Samfunnsansvar

1130x250-landbruk.jpg

Snarveier: Hovedside for leverandørerKrav til leverandører • Samfunnsansvar • Anskaffelser

Leverandører til Felleskjøpet Agri skal forplikte seg til å sikre samfunnsansvar i leveranser gjennom systematisk arbeid i hele verdikjeden. Dette innebærer å ha sterkt fokus på miljø, langsiktig økonomisk vekst og sosial utvikling.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I tillegg til å stille krav til aktsomhetsvurderinger, skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres senest 30. juni for foregående år.

Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

Tett oppfølging av leverandører gjennom innkjøpsprosesser og aktsomhetsvurderinger/ risikovurderinger er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Felleskjøpet Agri SA (Felleskjøpet) som konsern, er klar over at det finnes risikoområder i verdikjeden der uregelmessigheter kan forekomme. Vi har derfor i mange år arbeidet med risikokartlegging og leverandørevaluering for å bli stadig bedre, et arbeid som ble forsterket i 2014 gjennom medlemskap i Etisk Handel Norge. Felleskjøpets datterselskap, innkjøpslag og samarbeidende lag er en viktig del i dette arbeidet. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv legges også til grunn.

Dialog og samarbeid med våre leverandører er en av våre viktigste prioriteringer i å sikre en mer ansvarlig leverandørkjede, da det er leverandørene som er vårt knutepunkt til resten av verdikjeden. For at Felleskjøpet skal lykkes med å skape samfunnsmessige løsninger for fremtiden, trenger vi at våre system er optimalisert og innholdet oppdatert. Datadrevet leverandørinnsikt gir bedre grunnlag for å sikre trygge og gode leverandører.

Vår redegjørelse

Felleskjøpet har utarbeidet sin redegjørelse for 2023. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Redegjørelsen er basert på mal fra Etisk Handel Norge. Den er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Redegjørelsen, inkludert mål for videre arbeid i rapporteringsåret, finner du her:

Felleskjøpets retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis finner du her:

Har du ytterligere spørsmål om Felleskjøpets arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en e-post til konserninnkjop@felleskjopet.no eller lese mer i vår guide [PDF].

Antikorrupsjon

Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi vil følge gjeldende lovgivning knyttet til antikorrupsjon, og jobber aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i våre forretningsaktiviteter.

Vi ser mange fordelene ved konkurranse, og vi vil alltid konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte, både i forhold til konkurrenter, kunder og leverandører.

Les mer om bærekraft i Felleskjøpet

Videre lesning på våre nettsider:

Kvalitet og Miljøsertifikater

Last ned og les aktuelle dokumenter:

Landbruksplast

Les sak om innsamling av komprimert rundballeplast på våre nettsider:

Code of Conduct

Last ned og les våre dokumenter:

Etisk Handel Norge

Felleskjøpet Agri er medlem av Etisk handel Norge, og har forpliktet seg til å følge medlemsforpliktelser beskrevet i deres prinsipperklæring. Dette innebærer å drive samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i hele verdikjeden. Les rapporter og redegjørelser for de siste årene:

 

Betalingspartnere